PHÂN TÍCH VIỆC SỬ DỤNG CÁC QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP

PHÂN TÍCH VIỆC SỬ DỤNG CÁC QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP

Các quỹ doanh nghiệp bao gồm quỹ phát triển khoa học và công nghệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ  thưởng ban quản lý điều hành công ty, các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Các quỹ doanh nghiệp được hình thành bằng cách trích một tỷ lệ nhất định từ phần lợi nhuận sau thuế để lại doanh nghiệp theo quy định của chế độ tài chính và từ một số nguồn khác (viện trợ, tặng thưởng, cấp duới nộp, cấp trên cấp bổ sung…). Các quỹ doanh nghiệp được sử dụng cho từng mục đích chi tiêu riêng như sau:

Tham khảo: Kế toán tổng hợp

 1. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp:

Việc trích lập, quản lý, quyết toán việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, theo đó, doanh nghiệp được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp tại Việt Nam.

 1. Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp.
 2. Quỹ khen thưởng được dùng để:
 3. a) Thưởng cuối năm hoặc thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác của mỗi cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp.
 4. b) Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong doanh nghiệp.
 5. c) Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài doanh nghiệp có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của doanh nghiệp.

Mức thưởng theo quy định tại các Điểm a, b, c Khoản này do Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quyết định.

Xem thêm: Kế toán thực hành

 1. Quỹ phúc lợi được dùng để:
 2. a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của doanh nghiệp.
 3. b) Chi cho các hoạt động phúc lợi của tập thể người lao động trong doanh nghiệp.
 4. c) Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng.
 5. d) Sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho những người lao động kể cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa hoặc làm công tác từ thiện xã hội.

Việc sử dụng quỹ phúc lợi do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định sau khi tham khảo ý kiến của công đoàn doanh nghiệp.

Xem thêm: Kế toán thực tế

 1. Quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp được sử dụng để thưởng cho Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Ban Tổng giám đốc (Ban Giám đốc), Kiểm soát viên, Kế toán trưởng doanh nghiệp. Mức thưởng do chủ sở hữu quyết định gắn với tiêu chí đánh giá các chức danh này và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.